Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM)

Undervisa och fortbilda dig internationellt
Bidrag till undervisnings- och fortbildningsmobilitet vid utomeuropeiska partneruniversitet för personal.

Genom EU-programmet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet kan personal vid Lunds universitet få möjlighet att besöka ett av Lunds universitets utomeuropeiska partneruniversitet och därigenom få internationell erfarenhet och meritering samt fördjupa befintliga kontaker.

Undervisningsmobilitet

Undervisande personal kan få bidrag (betalas till institutionen - inte till individen) för undervisning, föreläsningar, seminarier, handledning och examination vid utomeuropeiska partneruniversitet. I bidraget ingår ett belopp som bygger på vistelsens längd och ett resebidrag som bygger på avståndet mellan Lunds universitet och värduniversitetet i enlighet med EU-kommissionens avståndsberäknare (se länk nedan). Vistelsen måste minst uppgå till fem dagar (förutom resdagar) och bestå av minst åtta timmars undervisning i veckan. Med undervisning avses alla former av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdinstitutionen, t ex föreläsningar, seminarier, individuell handledning, tentamina etc.

Fortbildningsmobilitet

Personal (undervisande eller övrig) kan få bidrag (betalas till institutionen - inte till individen) för jobbskuggning, t ex för att delta i det dagliga arbetet vid värduniversitetet (bidraget betalas till institutionen - inte till individen). Det går också att söka bidrag för studiebesök eller för att delta i kurser, seminarier eller workshops av värde för det egna dagliga arbetet. Däremot ges inte bidrag till konferensdeltagande. I bidraget ingår ett belopp som bygger på vistelsens längd och ett resebidrag. Vistelsen måste minst uppgå till fem dagar (förutom resdagar).

Om du blir nominerad till utomeuropeisk mobilitet för undervisning eller fortbildning får du ett e-postmeddelande som bekräftar din nominering och innehåller information om vad du behöver göra för att få mobilitetsbidraget. Sedan måste du korrekt fylla i, underteckna och skicka alla dokumenten till mobilitetssamordnaren (icm [at] er [dot] lu [dot] se), helst e-postbilagor i form av inskannade dokument. Du måste skicka in dokumenten senast två månader före mobilitetsperiodens början.

Mobilitetsavtal (Mobility Agreement)

Ett mobilitetsavtal för undervisning eller fortbildning måste upprättas och undertecknas gemensamt av Lunds universitet, värduniversitetet och bidragsmottagaren före avresan. Vi rekommenderar att detta sker redan under processen då mottagaren utses och nomineras. Det är bidragsmottagarens skyldighet att se till att alla parter undertecknar avtalet. Avtalstexten måste ange tidsperioden för den planerade mobiliteten, vilken undervisning/fortbildning som ska ingå, det övergripande syftet och mervärdet med vistelsen samt de förväntade resultaten. Var noga med att korrekt ange tidsperioden för vistelsen. Du måste själv kontakta värdinstitutionen vid partneruniversitetet och nå en överenskommelse om tidsperioden för vistelsen. Första dagen för mobiliteten är den dag då man av undervisnings-/studieskäl måste vara på plats på värduniversitetet. Den sista dagen är den sista dag då man av undervisnings-/studieskäl måste vara på plats. Det undertecknade mobilitetsavtalet och bilagan till mobilitetsavtalet för personal måste skickas in till mobilitetssamordnaren senast två månader före mobilitetens början.  

Bidragsavtal (Grant Agreement)

När mobilitetssamordnaren tagit emot ett korrekt ifyllt dokument kommer ett signerat bidragsavtal att utfärdas. Bidragsavtalet är ett avtal mellan dig och Lunds universitet som anger de regler som gäller för mobiliteten samt bidragsmottagarens rättigheter och skyldigheter.

Det är först när du fått det undertecknade bidragsavtalet av mobilitetssamordnaren som du kommer att bli tilldelad mobilitetsbidraget.

Mobilitetsbidrag

Som mottagare av bidrag för utomeuropeisk mobilitet får din institution ett bidrag för en specifik tidsperiod (mobilitetsperioden). Mobilitetsperioden framgår av bidragsavtalet som du får från Lunds universitet. I vissa fall kan mobilitetsperioden ändras, under förutsättning att det inte strider mot de regler som är upprättade av EACEA (Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur) och förändringen är godkänd av Lunds universitet/heminstitutionen, värdinstitutionen och mobilitetssamordnaren. 

Mobilitetsbidraget består av två delar: stipendium och resebidrag. Stipendiet uppgår till 160 euro/dag för de första två veckorna och sedan 112 euro/dag för längre vistelser. Resdagarna (inte mer än två) ingår i beräkningen av stipendiet. Hela stipendiet och resebidraget utbetalas till mottagarens heminstitution vid hemkomsten. Mottagaren kan sedan ansöka om ersättning för kostnader via Primula Res (kvitto för alla utgifter behöver sparas!).

Den första dagen av mobilitetsperioden är den första dagen mottagaren måste vara på värdinstitutionen och den sista dagen av perioden den sista mottagaren måste vara på institutionen. En resdag före den första dagen och efter den sista dagen räknas med i den totala mobilitetsperioden och ingår i beräkningen av stipendiet. Efter mobilitetsperiodens slut måste mottagaren fylla i den nätbaserade enkätundersökningen från EU och lämna in ett närvarointyg. Om mottagaren ägnar sig åt aktiviteter som inte ingår i det mobilitetsbidraget avser mellan resdagarna så betalas inget bidrag ut för de aktuella dagarna.

Resebidrag

Resebidraget som ingår i mobilitetsbidraget är ett bidrag till kostnaderna för resa och visum i samband med mottagarens mobilitet och täcker eventuellt inte alla kostnader. Storleken på bidraget beräknas med utgångspunkt från avståndet mellan värduniversitetet och Lunds universitet. Biljett/erna måste köpas av mottagaren.

Här kan du räkna ut avståndet med hjälp av EU-kommissionens Distance calculator

Så här mycket bidrag kan du få

  • 100-499 km ger 180 euro/deltagare
  • 500-1999 km ger 275 euro/deltagare
  • 2000-2999 km ger 360 euro/deltagare
  • 3000-3999 km ger 530 euro/deltagare
  • 4000-7999 km ger 820 euro/deltagare
  • 8000- km ger 1500 euro/deltagare

Mobilitetsrapport

När mobiliteten är avslutad ska du fylla i en rapport på nätet som skickas till dig genom Erasmus Mobility Tool. Närvarointyget (Certificate of Attendance) som du får i samband med att du tilldelas bidraget ska skickas till mobilitetssamordnaren på Externa relationer senast en månad efter din hemkomst.

Utbetalning av bidraget

Bidraget kommer att utbetalas först när mottagaren skickat in alla obligatoriska dokument inklusive närvarointyget till mobilitetssamordnaren och fyllt i utvärderingsrapporten på nätet inom avtalad tid. Att skicka in närvarointyget och fylla i rapporten är att betrakta som den formella ansökan om utbetalning. För att få ersättning för uppkomna kostnader måste mottagaren lämna in en reseräkning till heminstitutionen. Bidraget betalas ut till din institution när ovanstående dokument lämnats in, inklusive rapporten från Erasmus Mobility Tool. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gäller när Lunds universitet mottar beloppet. För att få ersättning för dina utgifter måste du lämna in en reseräkning via Primula web.

Råd inför avresan

  • Under utlandsvistelsen kommer du att vara försäkrad genom Kammarkollegiet. Kontakta din institution för mer information.
  • Ta med informationsmaterial om Lunds universitet
  • Ta med gåvor till värdinstitutionen.
  • Hör med den internationella avdelningen på din fakultet om det finns utbytesstudenter från Lunds universitet på värduniversitetet som du borde träffa, eller om det är något du behöver känna till om förhållandena och samarbeten mellan universiteten.

Mer information finns i broschyren "International Credit Mobility - Information for outgoing grantees" (länk hittar du i högerspalten) eller genom mobilitetssamordnaren som du når på: icm [at] er [dot] lu [dot] se

Sidansvarig:

Kontakt

Mobilitetssamordnare
icm [at] er [dot] lu [dot] se

arrow
Information för utresande personal
arrow
International Credit Mobility 2017

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen